2021-11-28 مێژوو
11:10 am ده‌مژمێر
پاره‌
فروتن
كرين
1 دولار
1483 -0.07%
1478 -0.07%
1 يورو
1680 0.54%
1670 0.54%
1 جنيه
1980 -0.25%
1960 -0.25%
1 ليرة
125 -1.57%
120 -1.64%
1 كرون
161.5 -0.31%
159.5 -0.31%
1 كرون
162.7 -1.09%
160.7 -1.11%
مێژوو 2021-11-28 - ده‌مژمێر 11:10 am
بهێته‌ گهورین ب دراڤێ

بو په‌یوه‌ندى كرن ب كومپانیا سه‌یدو

پاره‌ گهور: 07504505275 | 07505850506
saidoexchange@saidoco.com

ئوتیلا سه‌یدو: 07504509665
saido.hotel@yahoo.com

شریناهێت سه‌یدو: 07504739639

چاپخانا سه‌یدو: 07504736938

كارى چێكرنا مناره‌ییان مزگه‌فتان : 07504880844

نانپێژیا سه‌یدو یا نانێ كوردى: 07504578377