2022-01-20 مێژوو
12:05 pm ده‌مژمێر
پاره‌
فروتن
كرين
1 دولار
1485 -0.07%
1480 -0.07%
1 يورو
1687 -0.12%
1677 -0.12%
1 جنيه
2020 -0.25%
2000 -0.25%
1 ليرة
112 1.82%
107 1.90%
1 كرون
162 -0.74%
160 -0.74%
1 كرون
168 -0.12%
166 -0.12%
مێژوو 2022-01-20 - ده‌مژمێر 12:05 pm
بهێته‌ گهورین ب دراڤێ

بو په‌یوه‌ندى كرن ب كومپانیا سه‌یدو

پاره‌ گهور: 07504505275 | 07505850506
saidoexchange@saidoco.com

ئوتیلا سه‌یدو: 07504509665
saido.hotel@yahoo.com

شریناهێت سه‌یدو: 07504739639

چاپخانا سه‌یدو: 07504736938

كارى چێكرنا مناره‌ییان مزگه‌فتان : 07504880844

نانپێژیا سه‌یدو یا نانێ كوردى: 07504578377