2021-09-27 مێژوو
11:25 am ده‌مژمێر
پاره‌
فروتن
كرين
1 دولار
1476 -0.07%
1471 -0.07%
1 يورو
1730 -0.12%
1720 -0.12%
1 جنيه
2020 0.25%
2000 0.25%
1 ليرة
169 -0.59%
164 -0.61%
1 كرون
168.6 -0.53%
166.6 -0.54%
1 كرون
170.5 -0.18%
168.5 -0.18%
مێژوو 2021-09-27 - ده‌مژمێر 11:25 am
بهێته‌ گهورین ب دراڤێ

بو په‌یوه‌ندى كرن ب كومپانیا سه‌یدو

پاره‌ گهور: 07504505275 | 07505850506
saidoexchange@saidoco.com

ئوتیلا سه‌یدو: 07504509665
saido.hotel@yahoo.com

شریناهێت سه‌یدو: 07504739639

چاپخانا سه‌یدو: 07504736938

كارى چێكرنا مناره‌ییان مزگه‌فتان : 07504880844

نانپێژیا سه‌یدو یا نانێ كوردى: 07504578377